Naslovna Naše usluge Certifikati i ovlaštenja O nama Opći uvjeti Kontaktzaštita okoliša


monitoring atmosfere


mjerenje emisije onečišćujučih tvari


Poslovi zaštite okoliša

Izrada plana gospodarenja otpadom

Izrada plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora i voda

Osposobljavanje osoba za intervenciju kod iznenadnog onečišćenja mora i voda

Izrada operativnog plana postupanja u slučaju požara i iznenadnog onečišćenja mora u marinama

Izrada operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda.

Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda

Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (kotlovnica, termogen, termolakirnica, uređaj za naknadno termičko spaljivanje)

 

U području mjerenja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora nudimo sljedeće akreditirane metode ispitivanja:

Dioksini i furani, dioksini slični PCB-u

 • HRN EN 1948-1:2006 (EN 1948-1:2006) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje masenih koncentracija PCDD/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinu -- 1. dio: Uzorkovanje PCDD/PCDF-a

Uzorkovanje provodimo izokinetičkim uzorkivačem Dadolab ST5 / Zambelli isoplus 6000 i grijanom sondom istoimenog proizvođača. Staklenim sistemom dimni plinovi dolaze do izmjenjivača topline, hlađen hladnjakom Zambelli WM-15 te se kondenziraju.

Sumporni dioksid (SO2), kisik (O2), ugljikov dioksid (CO2), ugljikov monoksid (CO),
te oksidi dušika (NO + NO2)

 • HRN ISO 7935:1997 (ISO 7935:1992) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje masene koncentracije sumporovog dioksida - Značajke rada automatskih mjernih metoda
 • HRN ISO 12039:2012 (ISO 12039:2001) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika - Značajke automatskih mjernih sustava i njihova kalibracija
 • HRN EN 14792:2007 (EN 14792:2005) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida (NOx) - Referentna metoda – Kemiluminescencija
 • HRN EN 15058:2008 (EN 15058:2006) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje masene koncentracije ugljik monoksida (CO) - Referentna metoda - Nedisperzivna infracrvena spektrometrija

Mjerenje po navedenim metodama je objedinjeno u mobilnom plinskom analizatoru HORIBA PG-250.

Ukupna praškasta tvar i brzina i obujamski protok plinova u odvodnom kanalu

 • HRN ISO 9096/Cor 1:2007 (ISO 9096:2003/Cor 1:2006) - Emisije iz stacionarnih izvora - Ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica
 • HRN EN 13284-1:2007 (EN 13284-1:2001) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje niskih razina masenih koncentracija prašine - 1. dio: Ručna gravimetrijska metoda
 • HRN ISO 10780:1997 (ISO 10780:1994) - Emisije iz stacionarnih izvora - Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu

Uzorkovanje ukupne praškaste tvari, određivanje obujamskog protoka i brzine plinova u odvodnom kanalu vršimo prema gore navedenim metodama izokinetičkim uzorkivačem Dadolab ST5 / Zambelli isoplus 6000 i sondom s Pitot cijevi, kojima se određuje brzina protoka, te termoparom za određivanje temperature u odvodnom kanalu. Uzorkovana prašina se poslije izračunava određivanjem prirasta mase analitičkom vagom.

Vodena para

 • HRN EN 14790:2008 (EN 14790:2005) - Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje vodene pare u odvodnome kanalu

Dimni broj

 • HRN DIN 51402-1:2010 (DIN 51402-1:1986) - Ispitivanje otpadnih plinova iz uljnih kotlovnica - Vizualno i fotometrijsko određivanje dimnog broja

Ukupni organski ugljik (TOC)

 • HRN EN 12619:2013 (EN 12619:2013) - Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ukupnog plinovitog organskog ugljika - Kontinuirana plameno ionizacijska metoda
 • HRN EN 13526:2006 (EN 13526:2001) - Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ukupnoga plinovitog organskog ugljika u otpadnim plinovima iz procesa koji upotrebljavaju otapalo - Kontinuirana plameno ionizacijska metoda

Za određivanje ukupnog organskog ugljika koristimo pouzdani i precizni analizator 3010 MINIFID proizvođača SIGNAL.

Teški metali (As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V)

 • HRN EN 14385:2008 (EN 14385:2004) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje ukupne emisije As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V

Uzorkovanje provodimo izokinetičkim uzorkivačem Dadolab ST5 / Zambelli isoplus 6000 i grijanom Zambelli sondom. Dimni plinovi prolaze kroz specijalno dizajnirane impingere ispunjene apsorpcijskom otopinom.

Živa (Hg)

 • HRN EN 13211:2006 (EN 13211:2001+AC:2005) - Kakvoća zraka - Emisije iz stacionarnih izvora - Ručna metoda određivanja koncentracije ukupne žive

Plinoviti kloridi izraženi kao HCl

 • HRN EN 1911:2010 (EN 1911:2010) - Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije plinovitih klorida izraženih kao HCl - Standardna referentna metoda

Plinoviti fluoridi

 • HRN ISO 15713:2010 (ISO 15713:2006) - Emisije iz stacionarnih izvora - Uzorkovanje za određivanje sadržaja plinovitih fluorida

Mjerenje emisije onečišćujučih tvari iz malih ložišta

 • HRN ISO 12039:2012 (ISO 12039:2001) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika - Značajke automatskih mjernih sustava i njihova kalibracija
 • HRN ISO 10849:2008 (ISO 10849:1996) - Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida - Značajke automatskih mjernih sustava

Mjerenje emisije malih ložišta vršimo mobilnim analizatorom dimnih plinova RBR ECOM J2KN-PRO.

 

Osim navedenih akreditiranih mjerenja nudimo i neakreditirana mjerenja:

Amonijak (NH3)

 • VDI 3496 – Blatt 1

Pojedinačne plinovite organske komponente

 • HRN EN 13649:2006 (EN 13649:2001) - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje masene koncentracije pojedinačnih plinovitih organskih komponenata -- Metoda na bazi aktivnog ugljika i desorpcije otapala

Uzorkovanje se vrši prolaskom dimnih plinova kroz cjevčice ispunjene aktivnim ugljenom.

 

Prijava i unošenje podataka u bazu Registara onečišćenja okoliša (ROO)

Proračun emisija štetnih tvari iz uređaja za loženje

Proračun godišnje bilanse otapala, izračun fugitivne emisije i izrada obrasca EHOS

Vođenje nadzora iz područja zaštite okoliša

Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

 


Potvrda o akreditaciji br. 1250 s prilogom


Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Sjedište tvrtke
Hrvatske mornarice 1K, 21 000 Split

Telefoni: 021/485-100, 021/340-140
Fax: 021/340-148, 021/340-147

e-mail: ingatest@ingatest.hr

© 2021 ING-ATEST d.o.o.Poslovna jedinica Dubrovnik
Nikole Tesle 4

Telefoni:
020/358-595
099/7060-104

Poslovna jedinica Korčula
Ulica 67 br. 5

Telefoni:
099/473-89-45

Poslovna jedinica Makarska
P.T.C. sv. Nikola
Ante Starčevića 32

Telefoni:
098/718-139

Poslovna jedinica Osijek
Poštansko naselje 7

Telefoni:
098 / 299 822

Poslovna jedinica Vinkovci
Jurja Dalmatinca 31

Telefoni:
032/334-333
098/231-002

Poslovna jedinica Zadar
Trgovinski centar Zadar – Faza 1
Murvička cesta 1/1. kat

Telefoni:
098/413-733
tel/fax. 023/214-618

Poslovna jedinica Zagreb
Bani 110