Naslovna Naše usluge Certifikati i ovlaštenja O nama Opći uvjeti KontaktOpći uvjeti INGATEST-A

I. Definicije
Sljedeći pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:
"Izvođač" (Contractor) je tvrtka članica TÜV NORD GRUPE, u čije ime se potpisuje ovaj Ugovor.
"Naručitelj" (Principal) je kupac koji naručuje radove od Izvođača.
"Poduzetnik" (Entrepreneur) je svaki ugovorni partner koji obavlja svoju komercijalnu ili samostalnu profesionalnu djelatnost nakon sklapanja Ugovora.
"Potrošač" (Consumer) je svaki ugovorni partner koji sklopi Ugovor u svrhu koja pretežno nije dio njegove komercijalne niti samostalne profesionalne djelatnosti.

II. Valjanost ovih Uvjeta
1. Osim ukoliko u pojedinačnim slučajevima nije drugačije predviđeno, ugovori s Izvođačem sklapaju se isključivo u skladu sa sljedećim odredbama: -Izvođač ne prihvaća nijedan suprotni propis ili uvjet Naručitelja, osim ako izričito na to ne pristane u pisanom obliku. Sljedeći uvjeti Izvođača primjenjuju se čak i ako Izvođač bezuvjetno pruža svoju uslugu znajući za proturječne ili oprečne uvjete Naručitelja.
2. Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na sve usluge Izvođača (uključujući, ali ne ograničavajući se na stručna mišljenja, inspekcijske i savjetodavne usluge) i sve odgovornosti koje proizlaze iz ugovorne obveze s Naručiteljem. Ovi se uvjeti također primjenjuju na sve buduće poslovne odnose s tvrtkama i korporativnim tijelima uređenima javnim pravom.

III. Sklapanje Ugovora
1. Ugovor se smatra sklopljenim s Izvođačem tek nakon što Naručitelj bezuvjetno prihvati ponudu Izvođača ili ukoliko Naručitelj dobije pisanu potvrdu narudžbe od Izvođača ili ukoliko Izvođač započne s pružanjem usluge. Ukoliko Izvođač izda pisanu potvrdu narudžbe, takva potvrda narudžbe je odlučujuća u smislu sadržaja i opsega Ugovora, osim ukoliko se izričito ne dogovori drugačije.
2. Svi dogovori između Naručitelja i Izvođača u vezi s izvršenjem Ugovora u potpunosti su izneseni u pisanom obliku u ovom Ugovoru, uključujući ove Opće uvjete. Usmenih dodataka nema.

IV. Izvršenje Ugovora i obveza sudjelovanja Naručitelja
1. Ukoliko je u svrhu izvršenja ugovornih usluga koje pruža Izvođač potreban pristup predmetima Naručitelja, Izvođač neće biti odgovoran za naknadu štete na predmetima ili njihovo uništenje kao rezultat izvršenja ugovora.
2. Ukoliko je vlastita oprema Izvođača oštećena, uništena ili izgubljena kao posljedica obavljanja njegovih usluga ili u slučaju ispravnog obavljanja usluge Izvođača, te ukoliko do istog nije došlo njegovom krivicom, Izvođač ima pravo zatražiti zamjenu od Naručitelja.
3. Prijevoz i mogući povratak predmeta Naručitelja vrši se na vlastiti trošak i rizik; međutim, povratak se vrši samo na izričiti zahtjev Naručitelja. Tijekom skladištenja Izvođač je dužan skrbiti o predmetima Naručitelja s jednakom pažnjom kao i o vlastitima.
4. Naručitelj je obvezan u potpunosti otkriti sve informacije važne za pravilno izvršenje usluga od strane Izvođača. Izvođač, međutim, nije obvezan provjeravati točnost i cjelovitost podataka, informacija ili drugih usluga koje pruža Naručitelj, ukoliko za to nema razloga s obzirom na odgovarajuće okolnosti svakog pojedinog slučaja, osim ukoliko nije izričito navedeno u narudžbi. Izvođač ne prihvaća nikakva jamstva za točnost sigurnosnih pravila, informacija i programa na kojima se temelje njegovi pregledi i stručna mišljenja, osim ukoliko takvi propisi, upute ili programi ne potječu od njega ili nisu predmet naloga za inspekciju. Ukoliko je Izvođač zadužen za inspekciju tehničke sigurnosti objekta, ne prihvaća nikakva jamstva za oslobođenje objekta od drugih kvarova, osim ukoliko to nije izričito navedeno u narudžbi.
5. Ukoliko je za obavljanje usluga Izvođača potrebno sudjelovanje Naručitelja, Naručitelj je dužan sudjelovati pravodobno i o vlastitom trošku; troškovi će se nadoknaditi samo ako se to izričito dogovorilo u pisanom obliku. Izvođač ima pravo naplatiti dodatne troškove nastale zbog neispunjavanja obveze sudjelovanja od strane Naručitelja u odgovarajućoj mjeri, ukoliko to ne čini ispravno ili pravodobno, te ukoliko se prihvaćanje zbog toga odgodi. Isto izričito ne utječe na daljnje pravne zahtjeve Izvođača.
6. Izvođač ima pravo usluge koje je dužan pružiti u skladu s ovim Ugovorom dati pažljivo odabranom i prikladnom podizvođaču.
7. Ukoliko Izvođač obavlja radove izvan vlastitih prostora, Naručitelj će biti odgovoran za sve mjere potrebne za ispunjavanje dužnosti brige za zaštitu javnosti, osim ako to nije potrebno zbog prirode aktivnosti ili temeljem sporazuma s Naručiteljem. Izvođač ima pravo odbiti obavljanje usluge sve dok se ne poduzmu potrebne mjere. Naručitelj će pravovremeno pismeno obavijestiti Izvođača o svim propisima o sigurnosti i sprečavanju nesreća koji vrijede na lokaciji.
8. Ukoliko Ugovor uključuje usluge koje se odnose na sustav elektroničke obrade podataka Naručitelja, Naručitelj je obvezan barem jednom dnevno izrađivati sigurnosne kopije podataka i programa koji odgovaraju aplikaciji, u strojno čitljivom obliku, kako bi se osiguralo da se ti podaci mogu oporaviti uz razuman napor. Izvođač je odgovoran za oporavak podataka samo ako i ukoliko je Naručitelj osigurao da se takvi podaci mogu rekonstruirati iz drugog podatkovnog materijala ulaganjem razumnog napora.

V. Rokovi i raspored
1. Ukoliko obvezujući rok za pružanje usluga nije dogovoren, podrazumijeva se da Izvođač kasni samo ukoliko je Naručitelj najprije dao odgovarajući rok za pružanje dužne usluge u tekstualnom obliku i ukoliko je takav rok neuspješno istekao. Rokovi počinju teći od potpunog pružanja svih obveza sudjelovanja koje duguje Naručitelj, a ukoliko su ugovoreni predujmovi, od primitka istih. Rokovi se produljuju u skladu sa retroaktivnim zahtjevima Naručitelja za promjenom ili zakašnjelim sudjelovanjem.
2. Ukoliko se usluge Izvođača moraju odgoditi zbog nepredvidivih okolnosti i okolnosti za koje Izvođač nije kriv (npr. štrajk, zakonsko zatvaranje, prekid rada, prekid prijevoza, nedostatak resursa, službene mjere - također kod Izvođača), Izvođač ima pravo odgoditi pružanje usluga za vrijeme trajanja zastoja. U slučaju da zastoj traje više od šest tjedana, Izvođač ima pravo odustati od Ugovora. Izvođač će Naručitelja odmah obavijestiti o neraspoloživosti usluge ili djelomične usluge, a u slučaju odustajanja od Ugovora odmah će nadoknaditi sve već zauzvrat pružene usluge. Zahtjevi za naknadu štete su isključeni.
3. Ukoliko Naručitelj kasni s prihvaćanjem ili prekrši druge obveze sudjelovanja, Izvođač ima pravo zahtijevati naknadu svih dodatnih troškova koji su eventualno nastali zbog takvog neispunjavanja obveza ili njihovog kršenja. To ne utječe na daljnje pravne zahtjeve za naknadu štete.
4. Ukoliko Izvođač kasni s pružanjem usluga zbog male nepažnje, njegova odgovornost za štetu koja nastane odgodom (naknada uz usluge) ograničena je na 5% od ugovorene cijene. Zahtjevi za naknadu štete umjesto izvršenja podložni su odjeljku X.

VI. Prihvaćanje
1. Naručitelj se obvezuje prihvatiti usluge Izvođača. Beznačajni nedostaci ne omogućuju Naručitelju odbijanje prihvaćanja. U slučaju odvojenih djelomičnih usluga, Izvođač također ima pravo zatražiti djelomično prihvaćanje.
2. Naručitelj se obvezuje prihvatiti usluge Izvođača u roku od 14 dana nakon završetka i zahtjeva Izvođača za prihvaćanje, osim ako Naručitelj ne odbije prihvaćanje unutar određenog razdoblja odgode uz navođenje barem jednog nedostatka. Ukoliko Naručitelj ne prihvati usluge unutar određenog počeka iako je to dužan učiniti, smatra se da je usluga prihvaćena. Ako je Naručitelj Potrošač, Izvođač je zajedno sa svojim zahtjevom za prihvaćanjem dužan izričito obavijestiti Naručitelja o posljedicama neprijavljivanja prihvaćanja ili odbijanja prihvaćanja bez navođenja nedostataka.
3. Ukoliko Naručitelj zatraži pravo zadržavanja zbog nedostataka, Izvođač će provjeriti njegovu uslugu. Ako se pokaže da je zadržavanje Naručitelja neopravdano, Naručitelj će snositi sve nastale dodatne troškove, osim ako je postupio samo s malom nepažnjom ili nije kriv.

VII. Cijene i plaćanje
1. Odlučujuća je cijena koju je naveo Izvođač ili cijena koju Izvođač obično naplaćuje za odgovarajuću uslugu, plus zakonski porez na dodanu vrijednost ukoliko se primjenjuje. U slučaju transnacionalnih usluga, sve eventualno primjenjive poreze, naknade, carinske pristojbe i druge naknade (bilo koje vrste) nastale za transnacionalnu uslugu snosi Naručitelj.
2. Ukoliko se unutar opsega ugovora za izvršenje trajnih obveza i dugoročnih ugovora povećaju glavni troškovi Izvođača, a takvo povećanje nije u vlastitom opsegu odgovornosti Izvođača, Izvođač ima pravo na odgovarajuće povećanje cijene srazmjerno povećanju njegovih glavnih troškova; ukoliko Naručitelj ne pristane na takvo povećanje cijene, ima pravo raskinuti Ugovor u roku od četiri tjedna nakon primitka takve obavijesti o povećanju cijene; u suprotnom se smatra da je povećanje međusobno dogovoreno. Pravo na povećanje cijene sukladno ovoj odredbi ne postoji ako je Naručitelj Potrošač.
3. Naručitelj će Izvođaču isplatiti naknadu koju duguje bez ikakvih popusta u gotovini, bez naknade, a u roku od dva tjedna nakon primitka računa na bankovni račun koji je naveo Izvođač. Knjiženje u korist računa Izvođača presudno je za pravovremenost plaćanja. Izvođač zadržava pravo zatražiti odgovarajuće obročno plaćanje i odgovarajuće predujmove.
4. Ukoliko se Ugovor temelji na procjeni troškova i ako se pokaže da će troškovi biti znatno veći od iznosa kojeg je procijenio Naručitelj, tada će Izvođač o tome obavijestiti Naručitelja u pisanom obliku. U ovom slučaju Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor pisanim putem, u roku od dva tjedna nakon primitka takve obavijesti. U slučaju raskida, Izvođač je ovlašten zatražiti djelomičnu naknadu proporcionalnu već pruženim uslugama. Nadalje, Izvođač ima pravo zahtijevati naknadu za sve troškove koji nisu uključeni u naknadu, ali su nastali zbog pružanja usluga.
5. Ako Naručitelj duguje kamate i troškove uz eventualno postojeće potraživanje glavnice, svako plaćanje Naručitelja kojim se u potpunosti ne isplati ukupan iznos najprije će se knjižiti na teret troškova, zatim na kamate i na kraju na glavnicu.
6. Naručitelj ima pravo na prijeboj i zadržavanje samo ukoliko su njegova protupotraživanja pravno utvrđena, nesporna ili pismeno priznata od strane Izvođača. Ovo se ograničenje ne odnosi na zahtjeve Naručitelja za nedostatke koji proizlaze iz istog ugovornog odnosa kao zahtjev za plaćanje Izvođača. Ako je ugovorni partner Potrošač, tada za razliku od klauzule 1, takav ugovorni partner u načelu ima pravo na neograničena prava zadržavanja za potraživanja koja proizlaze iz istog ugovornog odnosa.
7. Ukoliko nakon zaključenja Ugovora postane jasno da su potraživanja Izvođača prema Naručitelju u opasnosti zbog nedostatka sposobnosti Naručitelja, Izvođač ima pravo izvršiti preostale usluge samo uz predujam ili pružanje jamstva kao i podmirenje eventualno još uvijek nepodmirenih potraživanja za djelomične usluge koje su već pružene i proizlaze iz Sporazuma, te - nakon neuspjelog isteka počeka – ima pravo odustati od Ugovora; br. 4. točke 3. ove odredbe primjenjuje se u skladu s tim.
8. U slučaju zakašnjenja plaćanja, Naručitelj duguje zatezne kamate u iznosu od 9 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope ako je Naručitelj Poduzetnik; u iznosu od 5 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope ako je Naručitelj Potrošač. Izvođač ima pravo zatražiti daljnje potraživanja ako Naručitelju može dokazati veću štetu. Nadalje, Izvođač ima pravo naplatiti paušalnu cijenu od 40,00 EUR ako je Naručitelj Poduzetnik. To se također primjenjuje ako se neplaćanje odnosi na bilo koju vrstu rate. U slučaju da Izvođač traži daljnju naknadu štete, paušal mora biti uračunat u takve zahtjeve. Ukoliko je Naručitelj Potrošač, Izvođač ima pravo naplatiti paušalnu cijenu od 5,00 EUR po podsjetniku. Naručitelj ima pravo pružiti dokaze da Izvođač nije pretrpio nikakvu štetu ili je pretrpio znatno manju štetu.

VIII. Potraživanja za nedostatke
1. U slučaju neispravnosti usluge od strane Izvođača, Naručitelj će pružiti Izvođaču mogućnost dopunskog izvođenja barem dva puta, uz odgovarajuće periode počeka, osim ako to nije nerazumno u svakom pojedinačnom slučaju ili ako posebne okolnosti opravdavaju trenutno povlačenje Naručitelja s obzirom na obostrane interese. Izvođač može otkloniti nedostatak po vlastitom izboru ili još jednom pružiti uslugu bez nedostatka. Ukoliko je izvršenje dodatne usluge neuspješno, Naručitelj je ovlašten smanjiti naknadu ili odustati od Ugovora; zahtjevi za naknadu štete postoje samo u skladu s odjeljkom X. Ne postoje zahtjevi za naknadu štete i povlačenje ukoliko je odstupanje od ugovornih uvjeta beznačajno.
2. Naručitelj će odmah - a najkasnije dva tjedna nakon prihvaćanja - pisanim putem obavijestiti Izvođača o svim očitim nedostacima. Naručitelj će pismeno obavijestiti Izvođača o svim skrivenim nedostacima najkasnije u roku od dva tjedna nakon otkrivanja takvih nedostataka. U protivnom je korištenje prava na jamstvo isključeno. Ova odredba ne važi ukoliko je Naručitelj Potrošač.

IX. Odustajanje
Pravo Naručitelja na odustajanje vrijedi samo ukoliko je Izvođač odgovoran za povredu dužnosti na temelju koje se izjavljuje odustajanje. Odustajanje se izjavljuje u pisanom obliku putem preporučenog pisma. Ukoliko je Naručitelj Potrošač, dovoljna je izjava o odustajanju u obliku teksta.

X. Odgovornost
1. Odgovornost Izvođača temelji se na zakonskim odredbama za naknadu štete ukoliko Naručitelj podnese zahtjev za naknadu štete na temelju namjere ili grubog nemara, uključujući namjeru ili grubu nepažnju predstavnika Izvođača ili njihovih pomoćnika za ispunjenje preuzetih obveza ili ukoliko je Izvođač kriv za kršenje materijalne ugovorne obveze. Materijalne ugovorne obveze su obveze koje prvenstveno omogućuju pravilno izvršenje Ugovora i na čije se izvršenje ugovorni partner obično oslanja, te će se na iste vjerojatno i u budućnosti oslanjati.
2. Ukoliko se Izvođača ne može optužiti za namjerno kršenje ugovorne obveze, odgovornost za naknadu štete je u navedenim slučajevima ograničena na predvidivu štetu koja nastaje u vezi s ugovorima ove vrste. Sukladno tome, Izvođač je u tim slučajevima odgovoran za imovinsku i materijalnu štetu u iznosu do najviše 2.000.000,00 Kn po štetnom slučaju. Ukoliko je Naručitelj Potrošač, ograničenja odgovornosti iznesena u ovom odjeljku ne primjenjuju se u slučaju namjernih povreda ugovorne obveze niti u slučaju grube nepažnje.
3. Gore navedene odredbe ne utječu na odgovornost za krivnju zbog povrede života, tijela ili zdravlja.
4. Ukoliko ovim odredbama nije drugačije određeno, odgovornost za štetu veću od one u točkama 1.-3. isključena je bez obzira na pravnu prirodu tužbenog zahtjeva.
5. Ukoliko je odgovornost Izvođača za štetu prema gore navedenim propisima isključena ili ograničena, ovo se odnosi i na osobnu odgovornost za štetu počinjenu od strane zaposlenika Izvođača, radnika, članova osoblja, predstavnika i pomoćnika za ispunjenje preuzetih obveza.
6. Ograničenja sukladno točkama 1 i 2 također se primjenjuju ako Naručitelj potražuje potrošene troškove umjesto štete umjesto izvršenja.

XI. Period zastare
1. Ugovorna potraživanja zbog povrede dužnosti istječu godinu dana nakon početka zakonskog roka zastare. To se ne odnosi na potraživanja zbog neispravne izrade konstrukcije ili neispravnih usluga planiranja i nadzora konstrukcije. U tom slučaju primjenjuje se zakonski period zastare od 5 godina nakon prihvaćanja.
2. Gore navedene odredbe ne primjenjuju se na zakonske rokove zastare za sljedeće: (i) štete nastale smrću, tjelesnim ozljedama i posljedicama po zdravlje; (ii) ostala šteta temeljena na namjernoj ili grubo nemarnoj povredi obveza Izvođača, njegovih pravnih zastupnika ili pomoćnika za ispunjenje preuzetih obveza; (iii) potraživanja zbog lažnog prikrivanja nedostatka ili zbog jamstva svojstava.

XII. Prava korištenja i odšteta
1. Usluge Izvođača pružene tijekom ispunjenja Ugovora (npr. stručna mišljenja, usluge inspekcije i savjetovanja) mogu se koristiti samo u okviru ugovorno dogovorene svrhe. Ovisno o odstupajućim sporazumima u svakom pojedinačnom slučaju, Izvođač stoga daje Naručitelju jednostavno, neprenosivo pravo korištenja njegovih usluga koje su predmet zaštite autorskih prava. To pravo je ograničeno u smislu trajanja i lokacije. Ostala prava izričito se ne dodjeljuju; Naručitelj posebice nije ovlašten za obradu ili izmjenu usluga Izvođača ili korištenje njihovih isječaka.
2. Ukoliko, sukladno Ugovoru, Izvođač daje pravo na korištenje znakova kvalitete i / ili certifikata Izvođača na duži prethodno dogovoreni period, isti se mogu koristiti samo za ugovornu, namjensku uporabu ili certificirano područje i samo u neizmijenjenom obliku ili obliku kojega pruža Izvođač.
3. Bilo kakvo korištenje robnih marki Izvođača i drugih identifikacijskih oznaka osim prethodno navedenog, na primjer riječi ili dizajnerske oznake "TÜV NORD" zahtijeva izričitu prethodnu pisanu suglasnost Izvođača.
4. Ako Naručitelj krši prethodno navedene odredbe, Izvođač u bilo kojem trenutku ima pravo zabraniti daljnje korištenje usluga Izvođača, oznake kvalitete, certifikate i / ili identifikacijske oznake. Naručitelj je na prvi zahtjev Izvođača dužan nadoknaditi štetu Izvođaču za sva potraživanja trećih strana, bez obzira na pravnu osnovu (npr. zakon o tržišnom natjecanju), koja se temelje na korištenju usluga Izvođača, oznaka kvalitete, certifikata i / ili identifikacijskih oznaka, kao i za sve vlastite, povezane potrebne troškove.

XIII. Zaštita podataka
Izvođač će obrađivati i koristiti osobne podatke isključivo u okviru svrhe Ugovora i u reklamne svrhe, u mjeri u kojoj je takva uporaba dopuštena u skladu sa zakonskim odredbama čak i bez pristanka Naručitelja. Naručitelj može u bilo kojem trenutku izjaviti prigovor na uporabu i otkrivanje podataka u reklamne svrhe, što će imati učinak i u budućnosti. Nakon potpunog izvršenja Ugovora, osobni podaci Naručitelja bit će blokirani za daljnju uporabu i bit će izbrisani po isteku zakonskih razdoblja čuvanja, osim ukoliko Naručitelj nije dao posebnu suglasnost za daljnje korištenje. Za ostalo i u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka, Naručitelj ima pravo na informacije, izvješćivanje, blokiranje i brisanje svojih podataka koje je pohranio Izvođač.

XIV. Obveza povjerljivosti i čuvanje dokumentacije
1. Izvođač i Naručitelj dužni su čuvati povjerljivost u vezi s povjerljivim informacijama drugog ugovornog partnera. Ova se obveza nastavlja pet godina nakon prestanka ovog Ugovora. Iz ove obveze isključena je svaka informacija a) za koju se može dokazati da je primatelju već bila poznata nakon sklapanja Ugovora ili da ju je otkrila treća strana nakon sklapanja Ugovora, a da ta treća strana nije prekršila sporazum o povjerljivosti, zakonske odredbe, ili službene naloge; b) koja je javno poznata nakon sklapanja Ugovora ili postane javno poznata nakon sklapanja Ugovora, osim ako se to temelji na kršenju ovog Ugovora; c) koja se mora otkriti zbog zakonskih obveza ili naloga suda ili službenog tijela. Ukoliko je to dopušteno i moguće, primatelj koji je dužan otkriti takve informacije dužan je o tome unaprijed obavijestiti drugog ugovornog partnera, te će mu pružiti priliku da poduzme mjere protiv takvog otkrivanja; d) koju je primatelj razvio samostalno ili neovisno o njegovom znanju o takvim povjerljivim informacijama.
2. Izvođač će zadržati ugovorne dokumente ukoliko postoji zakonska ili službena obveza čuvanja evidencije. Nadalje, Izvođač je dužan čuvati evidenciju u svrhu dokumentacije; bilo koji od mogućih zakonskih ili ugovornih zahtjeva Naručitelja za povratom ostaje nepromijenjen.

XV. Mjesto izvršenja i zabrana ustupanja
1. Mjesto izvršenja svih usluga je sjedište Izvođača.
2. Ustupanje ili zalog potraživanja na koja Naručitelj ima pravo temeljem poslovnog odnosa je isključen.

XVI. Sudska nadležnost i primjenjivo pravo
1. Za sva potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa prema komercijalnim subjektima, pravnim osobama javnog prava ili posebnoj imovini nadležnost ima sud u sjedištu Izvođača. Međutim, Izvođač ima pravo podnijeti tužbu protiv Naručitelja u mjestu opće nadležnosti Naručitelja.
2. Izvođač ne sudjeluje u izvansudskom postupku mirnog rješavanja potrošačkih sporova pred Centrima za mirenje ili Sudovima časti.
3. Na sve poslovne odnose i ukupne pravne odnose između Naručitelja i Izvođača primjenjuje se zakon Republike Hrvatske. Izuzeta je Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

Valjanost: prosinac 2020.Sjedište tvrtke
Hrvatske mornarice 1K, 21 000 Split

Telefoni: 021/485-100, 021/340-140
Fax: 021/340-148, 021/340-147

e-mail: ingatest@ingatest.hr

© 2021 ING-ATEST d.o.o.Poslovna jedinica Dubrovnik
Nikole Tesle 4

Telefoni:
020/358-595
099/7060-104

Poslovna jedinica Korčula
Ulica 67 br. 5

Telefoni:
099/473-89-45

Poslovna jedinica Makarska
P.T.C. sv. Nikola
Ante Starčevića 32

Telefoni:
098/718-139

Poslovna jedinica Osijek
Poštansko naselje 7

Telefoni:
098 / 299 822

Poslovna jedinica Vinkovci
Jurja Dalmatinca 31

Telefoni:
032/334-333
098/231-002

Poslovna jedinica Zadar
Trgovinski centar Zadar – Faza 1
Murvička cesta 1/1. kat

Telefoni:
098/413-733
tel/fax. 023/214-618

Poslovna jedinica Zagreb
Bani 110